logo

Správy 2006

* október 2006

Juraj Švajda pripravil na základe podkladov dodaných z jednotlivých pracovísk ŠOP SR komplexný materiál - Stav strážnej služby, katalóg stáží a časové využitie strážcov pri správach NP a CHKO". [Text v formáte PDF, 166 kb]

Zasadnutie výboru ASCHÚS sa uskutočnilo v Brezne na pracovisku S-NAPANT dňa 30.10.2006. Hlavnou témou bola príprava valnej hromady Asociácie a podkladov pre stretnutie s ústredným riaditeľom ŠOP SR, Ing. Jánom Mizerákom. Toto sa uskutočnilo 8.11.2006.

* jún 2006 - Skončil sa piaty svetový kongres strážcov

Dňa 21. júna 2006 sa v škótskom Stirlingu skončil v poradí piaty svetový kongres strážcov. Zúčastnilo sa ho viac ako 350 strážcov z takmer 40 krajín. Kongres bol už tradične zahájený vztýčením vlajky Medzinárodnej federácie strážcov (International Ranger Federation) 14. júna 2006 na starobylom hrade Stirling, pod ktorým leží rovnomenné historické univerzitné mesto. V priebehu týždňa sa účastníci svetového kongresu strážcov zamerali na 4 hlavné témy - význam prírodného prostredia pre ľudí, vplyv človeka na krajinu, vzájomné prepojenie ľudí a krajiny a význam strážcov pri trvalo-udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia.
Na kongrese mal svoju premiéru film Seana Willmora o práci strážcov na celom svete. Účastníci absolvovali lokálne celodňové a poldňové výlety do okolitých chránených území, formálne a neformálne prezentácie o práci strážcov na celom svete vrátane posterov. Pracovné workshopy sa zameriavali na zapojenie verejnosti a osobitne mladých ľudí v chránených územiach, monitoring a hodnotenie manažmentu, budovanie kapacít a schopností a vzájomnú spoluprácu strážcov.

Súčasťou kongresu bol aj tradičný IRF-deň spojený s odpočtom práce federácie počas uplynulého obdobia a voľbami prezidenta ako aj zdôraznením regionálnych osobitostí a prijatím záverečnej deklarácie.
Cieľom podujatia, ktoré sa opakuje každé 2-3 roky bolo umožniť stretnutie strážcov z celého sveta. Doteraz sa uskutočnili štyri svetové kongresy (Zakopané - Poľsko 1995, San Jose - Costarica 1997, národný park Kruger - Južná Afrika 2000, Victoria - Austrália 2003). Šiesty svetový kongres sa uskutoční v roku 2009 v Bolívii. Kongresy sú možnosťou pre profesionálnych strážcov na výmenu skúseností, ako aj hľadanie nových lepších, účinnejších a efektívnejších spôsobov činnosti v ich každodennej práci. Štátnu ochranu prírody SR a Asociáciu strážcov chránených území Slovenska vďaka podpore organizátorov podujatia reprezentovali dvaja zástupcovia (z národného parku Slovenský kras a z Tatranského národného parku).


Ilustračné fotografie z úvodného ceremoniálu, prezentácie slovenských a českých strážcov ako aj delegátov národných asociácií IRF.

* jún 2006 - Návšteva zástupcov amerických národných parkov a prezidenta IRF

Dňa 4.6.2006 sa uskutočnila v TANAPe návšteva zástupcov amerických národných parkov (okrem iných riaditeľa národného parku Rocky Mountain Vaughna Bakera) a prezidenta medzinárodnej federácie strážcov IRF Gordona Millera. Cieľom pracovnej návštevy amerických kolegov bolo stretnutie s riaditeľom národného parku Tomášom Vančurom. Americkí hostia sa živo zaujímali o situáciu na území najstaršieho národného parku na Slovensku. Predmetom diskusie bol najmä súčasný stav a spôsob manažmentu národného parku, situácia po kalamite v novembri 2004 a aktuálne problémy súvisiace s plánovanými zámermi a investíciami v národnom parku.
Zo strany zástupcov amerických národných parkov je seriózny záujem o vytvorenie spolupráce formou tzv. sister-park projektu (konkrétne s národným parkom Rocky Mountain). Definované boli už aj oblasti vzájomnej spolupráce, ktorými bude pomoc amerických partnerov a vzájomná spolupráca v oblastiach, s ktorými majú v podmienkach amerických národných parkov dlhodobé skúsenosti (interpretácia hodnôt národného parku verejnosti vrátane konceptu divočiny, problematika manažmentu návštevnosti a trvalo udržateľného turizmu, integrovaný manažment a plánovanie v národnom parku vrátane otázky zonácie, financovania a riešenia kompenzácií neštátnych subjektov). Súčasťou projektu bude aj výmena pracovníkov národných parkov a vydanie bilinguálnej brožúry opisujúcej oba národné parky a sister-park projekt.
Americkí kolegovia poznajú situáciu v Tatrách už z predošlej účasti na medzinárodnej konferencii v Tatranskej Lomnici, ktorá sa konala pod záštitou predsedu vlády SR presne rok po kalamite, ako aj z diskusie medzi slovenskými a americkými odborníkmi, ktorú prostredníctvom videokonferencie zorganizovala americká ambasáda v Bratislave.
Prezident medzinárodnej federácie strážcov IRF Gordon Miller sa stretol v Tatrách s prezidentom slovenskej Asociácie strážcov chránených území Slovenska Zdenom Pochopom. Zaujímali ho najmä podmienky a aktuálne problémy práce strážcov chránených území. Na stretnutí boli prerokované otázky vzájomnej spolupráce, ako aj účasti zástupcov slovenskej asociácie na 5. svetovom kongrese strážcov v škótskom Stirlingu. V rámci návštevy TANAPu si zahraniční hostia prezreli územie národného parku a informačné centrum správy národného parku v Pribyline.* článok v bulletine IRF

V medzinárodnom periodiku National Park International Bulletin bol uverejnený článok členky K.Škorvánkovej o aktivitách dobrovoľníkov pri záchrane Hodkovskej aleje. Celá akcia sa uskutočnila s podporou ASCHUS.

logo_bulletin

* jún 2006 - ASCHÚS bude mať zástupcov na 5. kongrese IRF v Škótsku

Dňa 14. júna bude vztýčená vlajka Medzinárodnej federácie strážcov - International Ranger Federation (IRF) na starobylom hrade Stirling, pod ktorým leží historické, dnes aj univerzitné mesto Stirling.
Tak bude zahájený 5. kongres rangerov sveta. Oficiálny program potrvá do 21. júna, no neoficiálne niektoré delegácie ostanú iste dlhšie, aby spoznali viac z kultúry a krás územia, ako sa dá stihnúť počas oficiálneho programu.
Počet kongresových účastníkov sa vždy pohybuje okolo 600 rangerov, ale sprievodných akcií sa zúčastní určite vyše 1000 ludí.
Nás veľmi teší, že aj Slovensko, slovenskí strážcovia chránených území budú "pri tom".
Štátnu ochranu prírody SR a Asociáciu strážcov chránených území Slovenska budú reprezentovať Ing.Juraj Švajda, vedúci odboru strážnej služby služby, envirovýchovy a propagácie Správy TANAP a Juraj Popovics, vedúci odboru strážnej služby v NP Slovenský kras. Odcestujú do Škótska na pozvanie IRF.
(Škótska národná asociácia rangerov je jedným z dvoch garantov pri vstupe do IRF.)

* apríl 2006 - Stretnutie terénnych pracovníkov a strážcov prírody v Orlických horách
V dňoch 19. až 21. apríla 2006 sa v chránenej krajinnej oblasti Orlické hory vo východných Čechách konalo stretnutie terénnych pracovníkov a strážcov prírody.
Podujatie organizovala Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky - Správa CHKO Orlické hory a Asociácia strážcov prírody chránených území Českej republiky. Partnerskú Asociáciu strážcov chránených území Slovenska zastupovalo 9 strážcov z 5 slovenských chránených území (TANAP, NAPANT, NP Muránska Planina, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Malé Karpaty).
Témou tohtoročného stretnutia boli teoretické a praktické aspekty bezpečného pohybu strážcov a návštevníkov v chránených územiach. Na programe stretnutia bola prezentácia CHKO Orlické hory a ranger workshop, na ktorom odzneli zaujímavé informácie o strážnej službe v NP a CHKO v roku 2005. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po náučnom chodníku Zemská brána a valná hromada českej asociácie strážcov.
Predstavitelia českej a slovenskej asociácie zároveň na stretnutí zhodnotili doterajšiu spoluprácu a prerokovali výmenu informácií a možnosti spolupráce oboch asociácií v rámci podpísanej zmluvy o spolupráci v troch oblastiach (výmenné stáže strážcov, účasť na jazykových kurzoch v anglickom jazyku, vydanie spoločného česko-slovenského spravodaja asociácií).