logo

Správy 2007

* október 2007

XVIII.stretnutie strážcov

sa konalo v dňoch 26.-28.10.2007 na Chate pod Hrbom (CHKO Poľana). Bližšie informácie vrátane záverov sú v Kronike

* september 2007

Na konferencii Europarcu aj o výchove mladých strážcov

Dňa 29.9.2007 ako súčasť konferencie federácie Europarc v Českom Krumlove (www.europarc2007.org) prebiehal medzinárodný workshop o budúcnosti aktivít spojených so sieťou mladých strážcov Junior Ranger. Cieľom podujatia bolo motivovať mladých rangerov pre prácu v prospech európskych chránených území, vzdelávanie a tréning mladých ľudí. Účastníkmi podujatia boli aktívni účastníci junior ranger programov v európskych chránených územiach, inštruktori týchto programov a pozorovatelia - delegáti konferencie, ktorá sa niesla v znamení motta "Príroda premosťuje hranice". Preto aj na workshope odzenli prezentácie junior ranger aktivít a partnerstiev medzi národnými parkami Krkonoše (CZ) a Karkonosze (PL), Bavarian Forest (DE) a Šumava (CZ) a Tatranskými národnými parkami (SK-PL).
Viac informácií na www.volny.cz/junior.ranger

* september 2007

Tréningový seminár pre európskych strážcov, 17. - 21. september 2007, Hunedoara - národný park Retezat, Rumunsko

Medzinárodná federácia strážcov (IRF) a Rumunská asociácia strážcov (RRA) zorganizovali v dňoch 17. až 21. septembra 2007 v rumunskom národnom parku Retezat prvý tréningový seminár určený pre európskych strážcov chránených území. Cieľom seminára bola výmena skúseností, inšpirácií a motivácií pri ochrane prírody ako aj možnosť spoznať prírodné a kultúrne dedičstvo Rumunska.

Prvý deň sa uskutočnilo v meste Hunedoara oficiálne otvorenie a privítanie účastníkov podujatia. Nasledujúce tri dni boli účastníci rozdelení do 3 pracovných skupín (vzdelávanie a interpretácia, manažment a ochrana biodiverzity, manažment turistických aktivít). Strážcovia európskych chránených území navštívili prvý národný park v Rumunsku - Retezat, vyhlásený v roku 1935 na výmere 38.138 ha v južnej časti rumunských Karpát. Prvá pracovná skupina sa zamerala na rôzne typy interpretácie biodiverzity národného parku pre rôznorodé skupiny návštevníkov na príklade náučného chodníka. Cieľom druhej pracovnej skupiny bola výmena informácií a rozdielne prístupy v monitoringu biodiverzity. Tretia pracovná skupina navštívila obľúbené turistické chodníky s vysokým počtom návštevníkov. Diskusia sa týkala pravidiel pre návštevníkov, environmentálnej legislatívy, rozdielnych modelov značenia a udržiavania turistických chodníkov.

Záverečný deň seminára bol venovaný konferencii, na ktorej sa diskutovalo najmä o problémoch európskych strážcov, vzťahom s IRF a ďalšími inštitúciami ako aj budúcnosti strážcov. Hosťami konferencie na univerzite v Hunedoare boli zástupcovia mesta, IRF, rumunského ministerstva životného prostredia, WWF, iniciatívy PanParks a štátnych lesov Rumunska. Súčasťou podujatia bola rumunská premiéra filmového dokumentu austrálskeho strážcu Seana Wilmora o medzinárodnej práci rangerov "The Thin green line". Pred záverom podujatia sa uskutočnila tlačová konferencia. Účastníci podujatia si mohli nasledujúci deň vybrať jednu zo štyroch ponúkaných postseminárových túr do národného parku Retezat, Piatra-Craiului, prírodného parku Apuseni alebo biosférickej rezervácie Danube Delta. V Rumunsku je v súčasnosti vyhlásených 13 národných a 13 prírodných parkov. Celkovo sa o ne stará 391 pracovníkov, z toho je 233 strážcov. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z 15 krajín. Slovenskú Asociáciu strážcov chránených území (ASCHÚS) zastupoval prezident Asociácie Juraj Švajda.


relevantné odkazy:
Správy v miestnych médiách - http://www.servuspress.ro/hd/articol.php?id=3917
Správy v miestnych médiách - http://www.hunedoreanul.ro/index.php?id=22&backPID=16&tt_news=7941&cat=1
Info na stránkach IRF - http://www.int-ranger.net/resources/erts.pdf
Newsletter "Tenká zelená čiara" - http://www.norsknaturoppsyn.no/uploads/File/2007-02-TGL.pdf

* september 2007

Zasadnutie Výboru ASCHÚS

Konalo sa 26.9.2007 v Brezne. Hlavnými prerokovanými bodmi boli:
1. Možnosti usporiadania výročného stretnutia k 10 rokom založenia ASCHÚS
2. Príprava valného zhromaždenia ASCHÚS - jeseň 2007

* júl 2007

Zasadnutie Výboru ASCHÚS

Konalo sa 18.7.2007 v Brezne. Hlavnými prerokovanými bodmi boli:
1. Nominácia delegáta na tréning strážcov v Rumunsku
2. Príprava stretnutia k 10. výročiu vzniku ASCHÚS
3. Stav organizačných zmien v ŠOP SR
4. Rôzne

* apríl 2007

Žiadosť o písomné stanovisko ŠOP SR k predloženým návrhom ASCHÚS

ASCHÚS požiadala listom zo dňa 30.4. generálneho riaditeľa ŠOP SR o písomné vyjadrenie k návrhom na riešenie problémových okruhov týkajúcich sa práce strážcov chránených území Slovenska. Tieto sme na základe ústneho jednania definovali listom v januári t.r.
Zároveň bol predložený návrh kariérneho postupu strážcov, spracovaný Asociáciou ešte v roku 2000, ktorý by mal byť nápomocný k zlepšeniu postavenia strážcu v rámci ŠOP SR. Zároveň sme požiadali o súčinnosť a podporu pri predložení uvedeného návrhu v rámci pripravovaných legislatívnych zmien. O tejto možnosti informovali predstavitelia odborovej organizácie SOZKaSO v súvislosti s novelizáciou zákona o štátnej a verejnej službe.

Valná hromada Asociace strážců ČR

Podujatia v Českom krase 18.-21.4. sa zúčastnilo päť členov ASCHÚS. Okrem oficiálnych rokovaní využili čas najmä na spoznanie chránených území a prírodných krás v okolí miesta stretnutia.

Zasadnutie výboru ASCHÚS

Konalo sa 3.4.2007 v Spišskej Novej Vsi. Hlavnými prerokovanými bodmi boli:
1. Príprava materiálu pre MŽP SR - kariérny postup strážcu CHÚ
2. Zhodnotenie návštevy koordinátorky IRF pre Európu, p.Rigmor Solen na Slovensku
3. Účasť členov asociácie na Valnej hromade v ČR
4. Rôzne - návrh žiadosti Asociácie o písomné vyjadrenie sa ŠOP SR k problematike strážnej služby, návrh uskutočnenia školení v spolupráci so ŠOP SR a stav prác na letáku o strážcoch prírody

* marec 2007

Návšteva z Medzinárodnej federácie strážcov (IRF) na Slovensku

Rigmor Solem V dňoch 23. až 26. marca 2007 bola na oficiálnej pracovnej návšteve Slovenska zástupkyňa Medzinárodnej federácie strážcov (IRF) pre Európu, Rigmor Solem z Nórska. Tá sa po konzultácii s prezidentom IRF Davidom Zellerom rozhodla prísť navštíviť Slovensko. Predmetom jej návštevy bolo zoznámiť sa s predmetom a náplňou činnosti strážcov v chránených územiach Slovenska, problémami v strážnej službe, ako aj zistiť čo najviac podrobností, týkajúcich sa avizovaného prepúšťania strážcov.
Ako sa počas návštevy Slovenska vyjadrila Rigmor Solem, predstavy o fungovaní strážcov sú rôzne aj v Európe. Nedávno chceli napríklad z portugalských strážcov spraviť policajtov. Na druhej strane možno vnímať oslabovanie postavenia strážcov, ktoré sa však nedeje len na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. Tejto problematike by sa preto mal venovať aj tréningový seminár pre európskych strážcov v rumunskom Retezate v septembri 2007. V jej vlastnej krajine, v Nórsku, je situácia úplne opačná - vláda vytvára nové pracovné miesta pre rangerov s cieľom interpretácie prírodných hodnôt a informačného servisu pre návštevníkov.
Počas pobytu Rigmor Solem navštívila CHKO Malé Karpaty, TANAP a stretla sa aj so zástupcami MŽP SR v Bratislave. Jedným z výsledkov jej pracovnej návštevy bude aj záverečná správa o situácii v strážnej službe v chránených územiach na Slovensku.

* január 2007

29.1.2007 sa konalo mimoriadne zasadnutie výboru, ktorý prijal vyhlásenie k avizovaným zmenám organizačnej štruktúry ŠOP SR a prepúšťaniu zamestnancov. Podľa neoficiálnych informácií by sa malo týkať najmä pracovníkov zaradených na funkcii strážca.