logo

Aktivity

Aktuálne   
Staršie správy [2006] [2007] [2008] [2009-2014] [2015-2017]

čl. 3 štatútu - spájať terénnych pracovníkov, umožniť im stretávanie, výmenu skúseností, podieľať sa na ich vzdelávaní a tým prispievať k odbornému rastu. Výchovou a osvetou vplývať na zlepšovanie ekologického povedomia verejnosti.

Spoločnou činnosťou výboru a členov sa uskutočnili aktivity, vznikli materiály alebo dokumenty:

 • Správa o stave strážnej služby v NP a CHKO na Slovensku, r. 2000
 • Katalóg možností výmenných pobytov v NP a CHKO na Slovensku
 • nový katalóg pracovných činností, kde bol vytvorený predpoklad, že zamestnanie strážcu CHÚ sa stane kariérnym zamestnaním
 • vytvoreným mediálnym tlakom sme sa zasadili o to, že aj stráž prírody sa stala verejným činiteľom
 • príprava, pripomienkovanie nového zákona o ochrane prírody najmä v statiach, ktoré sa týkali činnosti stráže prírody
 • vo februári 2001 bola podpísaná dohoda so ŠOP SR
 • podieľali sme sa na príprave služobného denníka pre terénnych pracovníkov ŠOP SR
 • pripomienkovanie tvorby uniforiem terénnych pracovníkov ŠOP SR
(Z.Pochop, Správa o činnosti za roky 1999-2002)

Okrem horeuvedeného je potrebné spomenúť nasledovné aktivity Asociácie:

 • od začiatku činnosti (ešte v rámcie sekcie ZNPCHUS) prebiehal za účasti zahraničných (Veľká Británia) partnerov z Peak NP a British Know-how Found projekt "Zlepšenie činnosti strážcov v chránených územiach Slovenska".
  materiály Rangerskej služby Národného parku Peak:
  Národné normy pre odbornú kvalifikáciu rangerov
  Diplom rangera Národného parku Peak
  Jedným z výstupov bol cyklus školení "Certifikát strážcu chráneného územia". Tento metodický materiál bol schválený ministrom MŽP SR a Asociácia bola po dohode s generálnym riaditeľom ŠOP SR, RNDr. Martinom Kassom, garantom a organizátorom.
 • významnou časťou práce výbore a členov Asociácie bola spolupráca na strategických dokumentoch, resp. pripomienkovanie materiálov, ktorí významnou mierou môžu ovplyvniť prácu strážcov CHÚ Slovenska, či už profesionálnych, zamestnancov ŠOP SR, alebo dobrovoľných, členov Stráže prírody;
  Napr. v súvislosti s mimoriadnou úlohou pripraviť novelu zákona NR SR č.287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov MŽP pripravovalo návrh právnej úpravy upravujúcej postavenie a úlohy členov stráže prírody (§ 58 - Stráž prírody a súvisiace §§, ako aj Vyhláška MŽP SR č.295/1996 Z.z.). Návrh vznikol na základe podkladov a v súčinnosti s členmi ASCHÚS.
  Tlak Asociácie (okrem iných vplyvov) prispel k tomu, že vláda SR schválila na svojom zasadnutí
  uznesením č. 1210 zo 6. novembra 2002 harmonogram opatrení, týkajúcich sa uvoľnenia finančných prostriedkov na zvýšenie počtu strážcov ochrany prírody. Následne príkazným listom riaditeľa ŠOP RNDr.Kassu č.3/2003 k rozdeleniu nových pracovných miest v rámci organizačných jednotiek Štátnej ochrany prírody SR v roku 2003 boli uvedené opatrenia rozpracované pre organizačnú štruktúru ŠOP.
 • pripravené boli materiály, ako napr. otvorený list v záujme lobbingu vo veci právomocí a systéme zatriedenia strážcu CHÚ, rukoväť strážcu prírody na základe výstupov zo školení, projekt celoslovenského letného tábora strážcov a ich dobrovoľníkov, zmeny pracovného poriadku a štýlu práce strážcov, z hľadiska ohodnotenia strážcov sa Asociácia podieľala na tvorbe katalógu činností a v rámci toho o možnostiach zatriedenia strážcov chránených území do platových tried;
 • v roku 2005 ASCHÚS zaujala stanovisko k návrhu zákona o stráži prírody a prispela k jeho stiahnutiu v rámci pripomienkovacieho konania
 • v roku 2014 po niekoľkoročnej stagnácii (i keď činnosť Asociácie neustala), bola podpísaná inovovaná Dohoda medzi ŠOP SR a ASCHÚS a obnovený cyklus školení profesionálnych i dobrovoľných strážcov
 • v roku 2015 podľa vzoru IRF bol vypracovaný Etický kódex strážcu

podrobnejšie k jednotlivým aktivitám - viď články v Spravodaji Slovak Ranger, v Kronike z jednotlivých stretnutí a v aktivitách podľa jednotlivých rokov

   Aktuálne


Strážcovia prírody znovu súťažili a reprezentovali Slovensko na Olympiáde strážcov

"Memoriál Danilo Re" sú každoročne usporiadané preteky ako tzv. Olympiáda strážcov a to na počesť talianskeho mladého rangera Danila Re, ktorý tragicky zahynul pri výkone služby v roku 1995. Tento ročník bol už dvadsiaty tretí. Od r. 1995 sa vždy koná v zimnom období v niektorom národnom parku v alpskej krajine a súťaží sa v štyroch disciplínach: v skialpe, v behu na lyžiach, v streľbe zo vzduchovky v stoji na terč a v obrovskom slalome. Tento raz sa súťažilo v nemeckom Tyrolsku v NP Berchtesgaden (pozn. nachádza sa tam neslávne známe bývalé Hitlerovo sídlo tzv. Orlie hniezdo). Naši boli pozvaní výnimočne ako jediná karpatská krajina a to cez OZ Machaon International.
Preteky sa konali 25.1. - 28.1.2018 ako memoriál na počesť strážcu Danila Re pre strážcov prírody európskych alpských krajín. Zúčastnilo sa ho cca 200 účastníkov zo 6 alpských krajín - Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko a jednej nealpskej, karpatskej krajiny - Slovensko. Toto naše karpatské slovenské 5 členné družstvo bolo zostavené z 2 dobrovoľných strážcov z NP Slovenský raj - František Bjalončík (skialp) a Michal Škorvanek (streľba) a 3 členov OZ Machaon Internationa - Oľga Belova (slalom), Jozef Bednár (beh na lyžiach) a Svetlana Belova (riaditeľka OZ Machaon a menežérka družstva).
Slovenské družstvo sa takýchto pretekov zúčastnilo už tretí krát (2008, 2017, 2018) a nesklamalo. Vo veľkej konkurencii 47 družstiev trénovaných alpských strážcov sa umiestnili na 35. priečke a v jednotlivých disciplínach nasledovne: streľba - 16. miesto, slalom - 24. miesto, skialp - 27. miesto a beh na lyžiach 45. miesto. Je to úspech, lebo také niečo dokázali bez mihnutia oka absolvovať bez akýchkoľvek tréningov, prípravy a podpory. Prácu v teréne a fyzickú zdatnosť majú slovenskí strážcovia ako zmysel života. Tieto preteky boli toho svedectvom.
Všetky náklady, t.j. dopravu, ubytovanie, stravu, a štartovné si naši pretekári hradili z vlastných finančných prostriedkov. Sú to nemalé peniaze a je na škodu veci, že štátna ochrana prírody sa nepodieľa na kofinancovaní strážcov, ktorí ju reprezentujú vo svete.

Pre strážcov je to veľká výzva, skúsenosť, nadviazanie kontaktov, spoločenské stretnutie a poznanie iných národných parkov. Budúci rok sa má 24. ročník Olympiády strážcov konať vo francúzskom Chambery.
Spracoval: Ing. Katarína Škorvanková - ved. strážnej služby na Správe NP Slovenský raj

Foto
1. večerná prezentácie slovenského družstva a slovenských špecialít - zľava Michal Škorvanek, Svetlana Belova, František Bjalončík
2. reprezentačné družstvo zo Slovenska - zľava Michal Škorvanek, František Bjalončík, Jozef Bednár, Svetlana Belova, Oľga Belova
3. prezentácia slovenského družstva - zľava Feri Bjalončík, Michal Škorvanek, Oľga Belova, Jožko Bednár, Svetlana Belova
4. po skialpovom preteku - zľava Feri Bjalončík, Michal Škorvanek, Svetlana Belova


večerná prezentácie slovenského družstva a slovenských špecialít reprezentačné družstvo zo Slovenska prezentácia slovenského družstva po skialpovom preteku
 • Novinky

 • Organizácia

 • História

 • Aktivity

 • Spolupráca

 • Spravodaj

 • IRF

 • Kontakty

 • Napíšte nám

 • lang: english