logo

Aktivity

Aktuálne   
Staršie správy [2006] [2007] [2008] [2009-2014] [2015-2017]

čl. 3 štatútu - spájať terénnych pracovníkov, umožniť im stretávanie, výmenu skúseností, podieľať sa na ich vzdelávaní a tým prispievať k odbornému rastu. Výchovou a osvetou vplývať na zlepšovanie ekologického povedomia verejnosti.

Spoločnou činnosťou výboru a členov sa uskutočnili aktivity, vznikli materiály alebo dokumenty:

 • Správa o stave strážnej služby v NP a CHKO na Slovensku, r. 2000
 • Katalóg možností výmenných pobytov v NP a CHKO na Slovensku
 • nový katalóg pracovných činností, kde bol vytvorený predpoklad, že zamestnanie strážcu CHÚ sa stane kariérnym zamestnaním
 • vytvoreným mediálnym tlakom sme sa zasadili o to, že aj stráž prírody sa stala verejným činiteľom
 • príprava, pripomienkovanie nového zákona o ochrane prírody najmä v statiach, ktoré sa týkali činnosti stráže prírody
 • vo februári 2001 bola podpísaná dohoda so ŠOP SR
 • podieľali sme sa na príprave služobného denníka pre terénnych pracovníkov ŠOP SR
 • pripomienkovanie tvorby uniforiem terénnych pracovníkov ŠOP SR
(Z.Pochop, Správa o činnosti za roky 1999-2002)

Okrem horeuvedeného je potrebné spomenúť nasledovné aktivity Asociácie:

 • od začiatku činnosti (ešte v rámcie sekcie ZNPCHUS) prebiehal za účasti zahraničných (Veľká Británia) partnerov z Peak NP a British Know-how Found projekt "Zlepšenie činnosti strážcov v chránených územiach Slovenska".
  materiály Rangerskej služby Národného parku Peak:
  Národné normy pre odbornú kvalifikáciu rangerov
  Diplom rangera Národného parku Peak
  Jedným z výstupov bol cyklus školení "Certifikát strážcu chráneného územia". Tento metodický materiál bol schválený ministrom MŽP SR a Asociácia bola po dohode s generálnym riaditeľom ŠOP SR, RNDr. Martinom Kassom, garantom a organizátorom.
 • významnou časťou práce výbore a členov Asociácie bola spolupráca na strategických dokumentoch, resp. pripomienkovanie materiálov, ktorí významnou mierou môžu ovplyvniť prácu strážcov CHÚ Slovenska, či už profesionálnych, zamestnancov ŠOP SR, alebo dobrovoľných, členov Stráže prírody;
  Napr. v súvislosti s mimoriadnou úlohou pripraviť novelu zákona NR SR č.287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov MŽP pripravovalo návrh právnej úpravy upravujúcej postavenie a úlohy členov stráže prírody (§ 58 - Stráž prírody a súvisiace §§, ako aj Vyhláška MŽP SR č.295/1996 Z.z.). Návrh vznikol na základe podkladov a v súčinnosti s členmi ASCHÚS.
  Tlak Asociácie (okrem iných vplyvov) prispel k tomu, že vláda SR schválila na svojom zasadnutí
  uznesením č. 1210 zo 6. novembra 2002 harmonogram opatrení, týkajúcich sa uvoľnenia finančných prostriedkov na zvýšenie počtu strážcov ochrany prírody. Následne príkazným listom riaditeľa ŠOP RNDr.Kassu č.3/2003 k rozdeleniu nových pracovných miest v rámci organizačných jednotiek Štátnej ochrany prírody SR v roku 2003 boli uvedené opatrenia rozpracované pre organizačnú štruktúru ŠOP.
 • pripravené boli materiály, ako napr. otvorený list v záujme lobbingu vo veci právomocí a systéme zatriedenia strážcu CHÚ, rukoväť strážcu prírody na základe výstupov zo školení, projekt celoslovenského letného tábora strážcov a ich dobrovoľníkov, zmeny pracovného poriadku a štýlu práce strážcov, z hľadiska ohodnotenia strážcov sa Asociácia podieľala na tvorbe katalógu činností a v rámci toho o možnostiach zatriedenia strážcov chránených území do platových tried;
 • v roku 2005 ASCHÚS zaujala stanovisko k návrhu zákona o stráži prírody a prispela k jeho stiahnutiu v rámci pripomienkovacieho konania
 • v roku 2014 po niekoľkoročnej stagnácii (i keď činnosť Asociácie neustala), bola podpísaná inovovaná Dohoda medzi ŠOP SR a ASCHÚS a obnovený cyklus školení profesionálnych i dobrovoľných strážcov
 • v roku 2015 podľa vzoru IRF bol vypracovaný Etický kódex strážcu

podrobnejšie k jednotlivým aktivitám - viď články v Spravodaji Slovak Ranger, v Kronike z jednotlivých stretnutí a v aktivitách podľa jednotlivých rokov

   Aktuálne


9. World Ranger Congres 2019, Nepál
V dňoch 12.-16. 11. 2019 sa konal 9. WRC kongres v Nepále. Zúčastnilo sa na ňom okolo 600 strážcov NP z celého sveta
.

Za slovenskú asociáciu sa zúčastnil člen výboru Róbert Javorský, ktorého z časti zasponzoroval Milan Jeglík, predseda spolku Prales dětem, a tiež člen IRF a ranger zo Sumatry. Náš slovenský hlas bol tiež využitý pri voľbe nového prezidenta IRF, ktorým sa stal Chriss Galiers z JAR. Tento vystriedal Seana Willmora z Austrálie, pôsobiaceho na tomto poste 6 rokov. Celý ceremoniál a chod kongresu sa odohrával v hotelovom komplexe v meste Sauraha. V blízkosti sa nachádza aj známy NP Chitwan, preslávený veľkou populáciou divých nosorožcov indických.
Z hľadiska zvládnutia organizácie WRC to bolo na dosť vysokej úrovni. Množstvo prednášok o problematike strážcov sa striedalo s príjemnými besedami a nadväzovaním kontaktov s rangermi rôznych kútov sveta. V areáli kongresu sme vytvorili spolu s českou asociáciou strážcov prezentačný stánok ,kde sme predstavovali naše NP, chránené územia a prácu strážcov v našich krajinách. Najväčšie zastúpenie tu mali Austrálčania, ktorí pomáhali s organizáciou celého kongresu. Bol to výborný poznatok, porovnať si prácu strážcu doma a strážcov vo svete. Osobitú pochvalu si zaslúžili strážcovia parkov z Afriky, ktorí na rozdiel od európskych strážcov, nasadzujú za ochranu prírody i vlastné životy. V ich prípade sa jedná o priamy boj s pytliakmi ohrozených druhov živočíchov. Veľká pozornosť na prednáškach sa dávala obchodovaniu s časťami tiel zvierat. Predstavilo sa tu tiež veľa opatrení na záchranu dažďových pralesov (výrub a vypaľovanie), problematika požiarov a ochrana klímy. Kontroverznou sa stala neúčasť ruských strážcov, ktorých divoká príroda tvorí pomaly 1/3 našej planéty. Naopak, prítomnosť Aboridžincov, pôvodných obyvateľov Austrálie, bola príjemným spestrením kongresu.
Jedným z piatich dní kongresu bola aj exkurzia NP Chitwan. Deň, v ktorom sme mali možnosť vidieť a stretnúť obrovské množstvo rôznorodej flóry a fauny - slony, nosorožce indické, krokodíly, opice, papagáje... Nevhodným sa javilo vnášanie politických a nestrážcovských tém na kongrese strážcov, napr. neustále sa opakujúce ospravedlňovanie za krivdy spôsobené židom počas druhej svetovej vojny. Na záver kongresu sa konala obrovská ranger-párty, na ktorej sa vyzbieralo okolo 1500 dolárov, ktoré boli venované africkým strážcom na vzdelávanie. Taktiež sa stanovili dátumy na ďalšie dve celosvetové stretnutia strážcov a to v roku 2022 v Portugalsku a 2025 v Peru.

Robo JavorskýFOTOGALÉRIA

Správa z medzinárodného stretnutia českách a slovenských strážcov 2019

Česko - slovenské stretnutie strážcov sa konalo v Horskom hoteli Kohútka (ČR) v dňoch 8. - 10. 11. 2019. Jeho organizátormi boli Asociácia strážcov chránených území Slovenska a Asociace strážců přírody České republiky. O uskutočnení tohto stretnutia sa dohodli výbory ASCHÚS a AS ČR vlani na Stretnutí strážcov Českej republiky na Šumave.
Stretnutie zahájili spoločne prezident ASCHÚS a člen výboru AS ČR. Účastníkov privítali Ing. Ján Korňan, riaditeľ CHKO Kysuce a Mgr. František Jaskula, riaditeľ CHKO Beskydy.
Ďalším programom dňa bolo predstavenie obidvoch týchto prihraničných CHKO. Nasledovali prezentácie o práci slovenských a českých strážcov. Prezentácia Milana Jeglíka z O.Z. Prales dětem o práci jeho občianskeho združenia či už zo Sumatry, Afriky, alebo Slovenska podnietila k zorganizovaniu zbierky na zakúpenie 2 árov pralesa na Sumatre a zbierky na podporu zraneného strážcu z Afriky. Vyzbieraný nemalý obnos bol na mieste odovzdaný Milanovi Jeglíkovi. Večerný program bol zahájený tradičnou tombolou a nasledovala Rangers párty.
V druhý deň stretnutia boli organizované dve exkurzie. Jedna po hrebeni Javorníkov, ktorú viedol Jirko Lehký. Druhá smerovala do PR Pulčínské skály. Tam sa účastníci presunuli na autách, kde sa ich ujal miestny strážca Jaromír Navrátil - Leonek.
Po návrate z exkurzií pokračovali prezentácie práce strážcov. Po večeri bola na programe prednáška JUDr. Vookovej z Okresnej prokuratúry Trenčín. Témou boli nelegálne vjazdy do chránených území. Posledným prednášajúcim bola Natália Burianová, zástupkyňa ERF, ktorá sa strážcom prihovorila v zastúpení Franka Grutza. Potom prečítala pozdrav strážcu NP Cerros de Amotape v Peru Wehrner Atoche Montoyu (zástupca IRF pre Južnú Ameriku) a predstavila návrh na výmennú stáž strážcov medzi juhoamerickými NP a slovenskými a českými strážcami.
Náš zástupca Robo Javorský, ktorý sa zúčastní na WRC v Nepále so sebou okrem štátnej zástavy odniesol aj pozdrav účastníkom WRC podpísaný strážcami počas konania tohto stretnutia.
Žiaľ, tohto spoločného stretnutia sa nezúčastnili zahraniční strážcovia. Naši kolegovia z Maďarska, Anglicka a Nemecka, ako aj Roger Cole a Frank Grutz sa nám predtým e-mailovou poštou ospravedlnili za neúčasť a poslali pozdravy. Na poslednú chvíľu sa ospravedlnili kolegovia z Ruska.
Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh stretnutia. Českým kolegom patrí vďaka za zorganizovanie exkurzií, ktoré aj napriek nie práve ukážkovému počasiu prebehli bez problémov a bez strát. Moja vďaka patrí aj ústretovému personálu a majiteľom Horského hotela Kohútka.

Dan Harťanský

  
Správa zo stretnutia českej Asociácie strážcov 2019

V dňoch 4.-6.10.2019 sa konalo stretnutie strážcov prírody ČR v CHKO Jeseníky (areál SKILAND Ostružná). Zástupcovia strážcov ŠOP SR sa tohto stretnutia zúčastnili na základe pozvania Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a AS ČR. Bolo to už 22. celoštátne stretnutie strážcov prírody ČR, v rámci ktorého prebiehala výmena skúseností z práce strážcov v ČR s hlavným zameraním na riešenie krízových situácií.
Stretnutia sa zúčastnili Mgr. Dušan Marko - Správa CHKO Malé Karpaty, Mgr. Dan Harťanský - Správa NAPANT, Marián Zvěřina - Stráž prírody CHKO Biele Karpaty a Alexander Dóbi - Stráž prírody CHKO Cerová vrchovina.
Hlavným programom stretnutia bolo školenie zo zvládania krízovej komunikácie strážcov pri riešení zistených priestupkov v teréne. Toto školenie viedol odborný lektor na riešenie krízových situácií J. Plamínek. Školenie prebiehalo tak, že boli simulované postupy, resp. dávané praktické konzultácie k riešeniu reálnych situácií, ktoré českí kolegovia riešili v teréne počas výkonu služby. Školenie bolo úspešné a jeho výsledkom bolo vypracovanie desiatich reálnych krokov, ako by mala začať komunikácia strážcu s návštevníkom pri zistení porušenia platných predpisov zo strany tohto návštevníka. Do tejto diskusie sme sa s našimi radami zapájali aj my. V závere sme mohli konštatovať, že prijaté zásady riešenia krízových situácií sú skoro totožné s odporúčaniami, ktoré sú vypracované pre strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody na Slovensku pre riešenie krízových situácií. Rozdiel je prakticky len v tom, že oprávnenia našich strážcov sú rozdielne (českí kolegovia nemajú možnosť predvedenia priestupcu na útvar policajného zboru, ani nemajú oprávnenie použiť donucovacie prostriedky a obmedzenie osobnej slobody) a tomu sú tieto odporúčania prispôsobené.
Po ukončení školenia sme českým kolegom vo viac ako hodinovom bloku predstavili prácu slovenských strážcov pri výkone strážnej služby počas napĺňania projektu Veľké šelmy 2. Vysvetlili sme im, v čom spočíva a aké ciele si kladie realizácia projektu. S akými problémami sa slovenskí strážcovia pri výkone tejto strážnej služby stretávajú a ako v našich podmienkach vieme a môžeme riešiť krízové situácie. Českým kolegom sme taktiež referovali o legislatívnych a organizačných zmenách, ktoré nás vzhľadom na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny čakajú od nového roku. Neskôr, už v rámci času vymedzenému pre výmenu skúseností, sme vysvetľovali akým spôsobom by sme niektoré nimi riešené alebo zistené situácie mohli riešiť v rámci slovenskej legislatívy.

Zapísal: Mgr. Dan Harťanský

              

              

        Správa zo stretnutia členov národných asociácií strážcov chránených území.

Dátum stretnutia: 28.2. až 3.3.2019
Miesto: Frederikshavn, Dánsko
Organizátor: Dannish Ranger Association
Účastníci: 14 zástupcov z 9-tich štátov (Portugalsko 1, Albánsko 3, Švajčiarsko 1, Nemecko 1, Dánsko 2, Fínsko 1, Veľká Britania 2, Česká republika 2, Slovensko 1)

Začal som cestovať 27.2. o 21,30 hod. Busom z Tisovca do Prahy. Z Prahy spoločne s Adamom Divišom, NP Šumava a Miroslavom Rybářem NP České Švýcarsko, autom do Federikshavn, kde sme došli 28.2. o 20 hod. Vracali sme sa 3.3. o 9 hod., príchod do Tisovca 4.3. o 9,30 hod. Vzdialenosť 3312 km.

Program:
28.február - večer ubytovanie v hoteli, prejazd na miesto stretnutia Bangsbo, kde nás privítal Bo René Storm. Nasledovalo neformálne rozprávanie s konzumáciou národných jedál a drinkov.
1. marec - oficiálne otvorenie stretnutia a privítanie starostkou Federikshavn, veľmi srdečné, s prípitkom miestnym destilátom.
Informácie o prípravách kongresu ERF v NP Bavorsky les, Nemecko, v roku 2020 predniesol Mario Schmid. Predstavil miesto, cestovanie do miesta konania, program v hrubých rysoch a propagačný materiál určený pre propagáciu práce strážcov chránených území.
Rokovanie pokračovalo o skúsenostiach cezhraničnej spolupráce národných asociácií, ktoré majú podpísané dohody o spolupráci. Za Česko a Slovensko prezentovali spoluprácu A. Diviš, M. Rybář (Česko), Z. Pochop (Slovensko).
Večer sa predstavili dánski Junior Rangeri s oddychovym programom, nasledovala spoločná večera a vychádzka na vyhliadku nad mestom za tmy.
2. marec - do obeda sa rokovalo o možnostiach financovania kongresu ERF. Po obede sme absolvovali exkurziu do oblasti pobrežných piesočných dún s prebiehajúcim projektom LIFE. Exkurzia a prednáška na ornitologickej stanici Skagen.
Slávnostnou večerou sa skončilo oficiálne stretnutie.
3. marec - po raňajkách odjazd domov.

Finančné vyúčtovanie: Nocľah - hradila dánska asociácia
Strava v hoteli - 42 €, ostatná financovaná Dánskou asociáciou
Doprava - Praha - Frederikshavn v réžii NP Šumava, Tisovec - Praha a späť = 47,55 €

Úlohy: 1. Vyhľadávať finančné zdroje na vyslanie zástupcov národnej asociácie na kongres ERF v NP Bavorskom lese, rok 2020.Odporúčaná účasť 5 delegátov.
2. Úloha nevyplýva zo stretnutia v Dánsku, ale z rozhovorov členov nemeckej , českej a slovenskej asociácie - treba prehodnotiť zaistenie financovania spoločných delegátov na WRC v Nepále, ako aj spoločnej prezentácie.

Poďakovanie: Dánskej asociácii za prístup a finančnú pomoc účasti na stretnutí v Dánsku - slovenskej aj českej asociácii. Správe NP Šumava za poskytnutie auta a financovanie cesty do miesta stretnutia.

5.marca 2019

Zapísal: Zdeno Pochop, zástupca ASCHÚS


        
Strážcovia prírody znovu súťažili a reprezentovali Slovensko na Olympiáde strážcov

"Memoriál Danilo Re" sú každoročne usporiadané preteky ako tzv. Olympiáda strážcov a to na počesť talianskeho mladého rangera Danila Re, ktorý tragicky zahynul pri výkone služby v roku 1995. Tento ročník bol už dvadsiaty tretí. Od r. 1995 sa vždy koná v zimnom období v niektorom národnom parku v alpskej krajine a súťaží sa v štyroch disciplínach: v skialpe, v behu na lyžiach, v streľbe zo vzduchovky v stoji na terč a v obrovskom slalome. Tento raz sa súťažilo v nemeckom Tyrolsku v NP Berchtesgaden (pozn. nachádza sa tam neslávne známe bývalé Hitlerovo sídlo tzv. Orlie hniezdo). Naši boli pozvaní výnimočne ako jediná karpatská krajina a to cez OZ Machaon International.
Preteky sa konali 25.1. - 28.1.2018 ako memoriál na počesť strážcu Danila Re pre strážcov prírody európskych alpských krajín. Zúčastnilo sa ho cca 200 účastníkov zo 6 alpských krajín - Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko a jednej nealpskej, karpatskej krajiny - Slovensko. Toto naše karpatské slovenské 5 členné družstvo bolo zostavené z 2 dobrovoľných strážcov z NP Slovenský raj - František Bjalončík (skialp) a Michal Škorvanek (streľba) a 3 členov OZ Machaon Internationa - Oľga Belova (slalom), Jozef Bednár (beh na lyžiach) a Svetlana Belova (riaditeľka OZ Machaon a menežérka družstva).
Slovenské družstvo sa takýchto pretekov zúčastnilo už tretí krát (2008, 2017, 2018) a nesklamalo. Vo veľkej konkurencii 47 družstiev trénovaných alpských strážcov sa umiestnili na 35. priečke a v jednotlivých disciplínach nasledovne: streľba - 16. miesto, slalom - 24. miesto, skialp - 27. miesto a beh na lyžiach 45. miesto. Je to úspech, lebo také niečo dokázali bez mihnutia oka absolvovať bez akýchkoľvek tréningov, prípravy a podpory. Prácu v teréne a fyzickú zdatnosť majú slovenskí strážcovia ako zmysel života. Tieto preteky boli toho svedectvom.
Všetky náklady, t.j. dopravu, ubytovanie, stravu, a štartovné si naši pretekári hradili z vlastných finančných prostriedkov. Sú to nemalé peniaze a je na škodu veci, že štátna ochrana prírody sa nepodieľa na kofinancovaní strážcov, ktorí ju reprezentujú vo svete.

Pre strážcov je to veľká výzva, skúsenosť, nadviazanie kontaktov, spoločenské stretnutie a poznanie iných národných parkov. Budúci rok sa má 24. ročník Olympiády strážcov konať vo francúzskom Chambery.
Spracoval: Ing. Katarína Škorvanková - ved. strážnej služby na Správe NP Slovenský raj

Akcii sa venovala aj stránka Alparc - Together for the Alps, konkrétne v článku Danilo Re 2018 ranger exchange: saving the planet, daily, on-site a The 23rd Danilo Re Memorial: an unforgettable event, kde sú k dispozícii aj kompletné výsledkové listiny.

Foto
1. večerná prezentácie slovenského družstva a slovenských špecialít - zľava Michal Škorvanek, Svetlana Belova, František Bjalončík
2. reprezentačné družstvo zo Slovenska - zľava Michal Škorvanek, František Bjalončík, Jozef Bednár, Svetlana Belova, Oľga Belova
3. prezentácia slovenského družstva - zľava Feri Bjalončík, Michal Škorvanek, Oľga Belova, Jožko Bednár, Svetlana Belova
4. po skialpovom preteku - zľava Feri Bjalončík, Michal Škorvanek, Svetlana Belova


večerná prezentácie slovenského družstva a slovenských špecialít reprezentačné družstvo zo Slovenska prezentácia slovenského družstva po skialpovom preteku
 • Novinky

 • Organizácia

 • História

 • Aktivity

 • Spolupráca

 • Spravodaj

 • IRF

 • Kontakty

 • Napíšte nám

 • lang: english