logo

KRONIKA STRETNUTÍ


1996199719981999200020012002200320052006200720082010
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 -
2011201220132014201420152015201620162017201720182018
- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -
2019
- 34 -


1. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: CHKO Muránska planina - Predná hora
Termín: 11 - 12.4.1996
Program:
Vznik "Asociácie strážcov Slovenska" ako sekcie pri Združení národných parkov a chránených území Slovenska (ZNPCHUS), neskôr pretransformovaná na samostatnú organizáciu. Udalosti:
Počet prijatých členov celkom 36, z toho 25 strážcov a 11 odborných pracovníkov oraganizácií ochrany prírody. Úlohy:
Poverenie predsedu výboru asociácie o prihlásenie do IRF - International ranger federation, ako platného člena.
Získať pre členstvo viac profesionálnych strážcov z chránených území.
Do budúceho obdobia plánované stretnutia 2 krát ročne (jar a jeseň). výbor - Vančura Vladivoj, Pochop Zdeno, Harťanský Dan, Škorvánková Katarína, Majda Miloš

2. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: NP Slovenský raj - Stratená
Termín: 6 - 8.11.1996
Udalosti:
Zúčastnilo sa 38 členov a ako hostia, resp. prednášajúci z OR policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, MŽP SR, Maďarska, anglického NP Peak a British know-how found. Preberané boli odborné témy z legislatívy ochrany prírody a medzinárodná výmena skúseností.

3. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Gbelce - Parížske močiare
Termín: 13.-15.3.1997
Udalosti:
Zúčastnilo sa 24 členov a hostia - 2 lektori z Peace corps, lektor z CHKO Ponitrie.

4. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: NP Nízke Tatry - Vyšná Boca
Termín: 13.- 15.11.1997
Program:
Teoretická - školiaca časť bola zameraná na prácu s dobrovoľníkmi a činnosť "ako písať a získavať granty". Kolegovia z Čiech prezentovali činnosť terénnej služby v ČR.
V rámci terénnej odbornej exkurzie, ktorá by mala byť pravidelnou a neoddeliteľnou súčasťou stretnutí strážcov sa konala prehliadka systému Demänovských jaskýň.
Udalosti:
Zúčastnilo sa 22 členov a hostia - z Českej republiky KRNAP a CHKO Beskydy, Správa NP SR, SAŽP, dobrovoľníci z Amerických mierových zborov.

5. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: CHKO - Biosferická rezervácia Poľana - Predná Poľana
Termín: 2.- 4. 4.1998
Program:
Pokračovanie tvorby projektu a spolupráce s anglickou stranou "Zlepšenie činnosti strážcov v chránených územiach Slovenska", informácie o strážnej službe v Poľsku. Predstavený bol projekt k 50.výročiu TANAPu.
Udalosti:
Polojubilejného stretnutia sa zúčastnilo 20 členov a hostia z Poľska, SAŽP a zástupcovia neziskovej organizácie "KOZA".
Úlohy:
Príprava loga ASCHUS, návrh organizačného poriadku a postavenie strážcu ako verejný - neverejný činiteľ.

6. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: NP Malá Fatra - Štefanová
Termín: 5.- 7.11.1998
Udalosti:
Účasť 22 členov Asociácie a šesť hostí - 4 z Maďarska, 2 z Českej republiky.
Program:
Informácie o pokračovaní projektu na zlepšenie činnosti strážcov v spolupráci s anglickou stranou. Kolegovia z Čiech podali informácie o založení asociácie strážcov v ČR.

7. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: CHKO Slovenský kras - Drienovské kúpele a NP Agtellek Maďarsko
Termín: 25.-27.3.1999
Udalosti:
Prítomných bolo 23 členov a hostia - 2 z Maďarska, 2 odbor. pracovníci S-CHKO.
Posudzované boli návrhy a vybrané logo Asociácie.
Program:
Odborné školenie a exkurzia s odborným sprievodcom a výkladom po jaskynnom systéme Domica a Agtellek.

8. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: NP Slovenský raj - Čingov
Termín: 11 -12.11.1999
Udalosti:
Prítomných bolo 17 členov a 5 hostia.
Uskutočnila sa transformácia Asociácie strážcov Slovenska (ASS) sekcie ZNPCHUS na samostatnú organizáciu (občianske združenie) pod názvom "Asociácia strážcov chránených území Slovenska".

9. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: TANAP - Račkova dolina
Termín: 15.-17.6.2000
Udalosti:
Zúčastnilo sa 13 členov a hostia z Českej republiky, S-TANAP a IRF.
Osláviť sme mohli registráciu ASCHUS na Ministerstve vnútra SR (28.3.2000) a najmä podpísanie dohody medzi Asociáciou strážcov prírody ČR a ASCHÚS.
Úlohy:
Zaraďovanie strážcov v novom katalógu pracovných činností.

10. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: CHKO Poľana - Poľana
Termín: 6.- 8.10.2000
Udalosti:
Pomerne bohatá účasť 30 členov bola podporená aj množstvom hostí - 2 Maďarsko, 2 Rakúsko, 3 Rumunsko, 1 Anglicko, 5 ČR, 6 dobrovoľníci CHKO Poľana.
Asociácia sa otvorila prijímaniu členov z radov dobrovoľníkov - príslušníkov Stráže prírody.
Program:
V úvode sa konala prezentácia práce štátnej ochrany prírody na ZŠ vo Zvolenskej Slatine.
Školenie s odbornými lektormi (aj zahraničnými), ako získavať a viesť dobrovoľníkov pre prácu v chránených územiach, výmena informácií so zahraničnými kolegami, informácie o 3. svetovom kongrese strážcov v Južnej Afrike.
Odborná exkurzia sa uskutočnila v NPR Poľana po trase Predná Poľana - Zadná Poľana - Katruška - Strunga.
Úlohy:
Zabezpečiť vydávanie obežníka "Slovenský Ranger", ako periodikum ASCHUS.

Závery a uznesenia
Záznam
Foto

11. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: TANAP - Monková dolina
Termín: 17.- 19.5.2001
Udalosti:
Na úvod Stretnutia bola zorganizovaná tlačová beseda v priestoroch Múzea TANAP v Tatranskej Lomnici.
Prítomných bolo 24 členov Asociácie a ako hostia kolegovia z NP Agtellek (Maďarsko) a 2 zo ŠL TANAPu.
Program:
Ťažiskovými informáciami boli odborné poznatky z hospodárenia v lesoch NP, v spojení s exkurziou do lokalít postihnutých kôrovcovou kalamitou v Poľsku (Morské oko - dolina Piatich poľských stavov) a na slovenskej strane v okolí Tatranskej Javoriny.

Závery

12. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: CHKO Veľká Fatra - Smrekovica
Termín: 18.-20.10.2001
Udalosti:
Kolegovia, strážcovia z Maďarskej republiky požiadali ASCHÚS, aby sa stala garantom prijatia maďarskej národnej asociácie do IRF.

Foto

13. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: NP Slovenský raj - Čingov
Termín: 10.-13.4.2002
Program:
Na tomto stretnutí prebehlo školenie zamerané na zvýšenie odbornosti strážcov chránených území podľa schváleného metodického materiálu "Certifikát strážcu chráneného územia". Metodický materiál bol schválený ministrom MŽP SR a Asociácia je po dohode s generálnym riaditeľom ŠOP SR, RNDr. Martinom Kassom, garantom a organizátorom.
Na školení boli preberané témy:
 • Legislatívne znalosti a pracovné vzťahy
 • Druhová ochrana
 • Základy bezpečného pohybu v teréne
 • Environmentálne vzdelávanie - interpretácia a praktická interpretácia
 • Základy rádiokomunikácie
 • Územná ochrana
 • Sprievodcovská činnosť - vedenie terénnej exkurzie
Terénna exkurzia sa konala po trase Veľká Poľana - Medvedia jaskyňa - Tomášovská Belá späť na Čingov.

Závery
Foto

14. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: NP Poloniny - Nová Sedlica
Termín: 16.-18.10.2002
Udalosti:
Pokračovanie školenia na zvýšenie odbornosti strážcov podľa "Certifikátu".
Voľby prezidenta a výkonných orgánov Asociácie. Hodnotili sa výsledky činnosti a schvaľoval sa nový akčný plán.
Program:
Školenie zabezpečené odbornými lektormi bolo zamerané na nasledovné témy:
 • Manažment horských lúk
 • Vtáčia kriminalita
 • Prednáška o novele CITES
 • Práca s komunitami, návšteva vybranej ZŠ - diskusia o práci rangera
  (v rámci tohto bodu strážcovia navštívili ZŠ
Terénna exkurzia vedená pracovníkmi NP Poloniny po trase Nová Sedlica - Kremenec - prales Stužica - Nová Sedlica.

Závery
Foto

15. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: CHKO Cerová vrchovina - Teplý vrch
Termín: 24.-26.4.2003
Program: Školenie strážcov - nosná problematika zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody, vyhláška č.24/2003 a zákon o priestupkoch 372/1990, usmernenie ŠOP SR o ukladani blokových pokút, legislatívne normy súvisiace s používaním donucovacích prostriedkov. Terénna exkurzia po miestnom náučnom chodníku bola zameraná na využívanie krajiny človekom a krasové javy v území. Vo večerných hodinách prebehlo valné zhromaždenie ASCHÚS.
Udalosti:
Prítomných bolo 28 členov Asociácie a 3 hostia.
Z hľadiska organizačnej práce organizácie došlo k prehodnotenie štatútu a zmeny sídla OZ, z praktickej stránky to bola príprava propagačnej kampane o strážcoch CHÚ Slovenska na verejnosti.
Zmeny vo výbore ASCHÚS - namiesto odstúpeného člena J.Babica bol do výboru kooptovaný J.Ksiažek.
Úlohy:
Pripraviť list pre MŽP SR a ŠOP SR s odporúčaním rozšíriť právomoci strážcov v rámci celej SR.
Prehodnotiť termíny konaní stretnutí ASCHÚS, tak aby sa ich mohli zúčastniť aj dobrovoľní členovia stráže prírody.

16. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 12.11.2005
Udalosti:
Výnimočne jednodňové stretnutie sa uskutočnilo po dlhšom čase. Výsostne pracovné jednanie malo na programe najmä riešenie organizačných problémov Asociácie.
Deň vopred sa konalo zasadnutie výboru za účasti hostí z Českej republiky, s ktorými boli prerokované zásady ďalšej vzájomnej spolupráce.
Valné zhromaždenie schválilo Strategické ciele na roky 2006-2012 a kooptáciu Antona Potaša za člena výboru Aociácie namiesto V.Vančuru.

Závery

17. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 11.11.2006
Udalosti:
Prerokované a prijaté boli základné dokumenty činnosti Asociácie za uplynulé obdobie a navrhnuté strategické materiály k zlepšeniu činnosti organizácie.
Prebehly voľby do orgánov Asociácie (výbor a dozorná rada) na ďalšie, trojročné funkčné obdobie. Prezidentom Asociácie bol zvolený Juraj Švajda.
Prerokovaný bol stav členskej základne, návrhy na jeho stabilizáciu a navýšenie počtu členov. Prijatí boli traja noví členovia, strážcovia z CHKO Malé Karpaty. Valné zhromaždenie odsúhlasilo udelenie čestného členstva jednému zo zakladajúcich členov, Vladivojovi Vančurovi.
Nezanedbateľná časť aktivít v roku 2007 bude smerovať k uskutočneniu jubilejného stretnutia k 10.výročiu založenia Asociácie.


Závery

18. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Chata pod Hrbom (CHKO Poľana)
Termín: 26.-28.10.2007
Udalosti:
Po dlhšom čase sa stretnutie Asociácie uskutočnilo ako viacdenné, do programu bola okrem oficiálneho programu Valného zhromaždenia zaradená aj terénna exkurzia a neformálna výmena skúseností.
Piatkový večer bol vyhradený prezentáciám. Okrem verbálneho prejavu sa obrazom zapojili - Dušan Marko s videozáznamom z pobytu "delegácie" slovenských strážcov u českých kolegov v Orlických horách a Jaro Babic s videoprezentáciou krás Latinskej Ameriky.
V sobotu ráno začal program Valného zhromaždenia, ktoré viedol viceprezident ASCHÚS Zdenek Pochop. Podľa správy o stave členskej základne má Asociácia v súčasnosti 34 členov, z toho je 22 profesionálnych pracovníkov ŠOP SR. Ďalej boli prednesené finančná správa, správa o činnosti za rok 2006, správa revíznej komisie za obdobie od posledného valného zhromaždenia. Prejednaný bol plán aktivít na rok 2008 a návrh rozpočtu. Valné zhromaždenie prijalo troch nových členov Asociácie: J.Vlček (Štiavnické vrchy), Ľ.Dzúriková (NAPANT), Róbert Javorský (Slov.raj). V diskusii sa členovia venovali príprave aktivít k 10.výročiu Asociácie, novele zákona 543/2002, spolupráci so ŠOP a vydaniu letáku o strážcoch pre verejnosť.
Popoludní, po schválení uznesení z Valného zhromaždenia, sa uskutočnila terénna exkurzia do NPR Vepor, ktorú viedli "domáci" strážcovia J.Babic a J.Bariak. Krátko po návrate poctila stretnutie svojou účasťou riaditeľka Regionálneho centra ochrany prírody (RCOP) ŠOP SR v Banskej Bystrici, Ing. Elena Gregorová. Večerné pokračovanie neformálnej výmeny skúseností bolo oficiálnym ukončením XVIII.stretnutia ASCHÚS.


Závery

19. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 29.11.2008
Udalosti:
Stretnutie sa uskutočnilo ako jednodňové valné zhromaždenie, pracovné, s prijatím základných dokumentov potrebných pre prácu organizácie na ďalšie obdobie.
Podaná bola správa o činnosti a hospodárení za rok 2008, prednesený a schvaľovaný plán aktivít na rok 2009, konkretizované úlohy pri ďalšom smerovaní organizácie. Uskutočnila sa mimoriadna voľba prezidenta ASCHUS, kooptácia člena výboru a prijatí boli noví členovia Asociácie.
Jedným z dôležitých bodov diskusie bola informácia, že ASCHUS bola prijatá za člena Ekofóra - siete environmentálnych mimovládnych organizácií.
Za výrazné negatívum valného zhromaždenia považujeme fakt, že bola nízka účasť členov Asociácie a valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné len vďaka splnomocneniam k hlasovaniu, ktorými disponovali prítomní delegáti od svojich neprítomných kolegov.


Závery

20. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 20.02.2010
Udalosti:
Toto valné zhromaždenie sa malo podľa pravidelného "intervalu" konať na jeseň r. 2009, avšak z časových dôvodov bolo odložené na začiatok roku 2010. Stretnutie sa podľa plánu uskutočnilo ako jednodňové, pracovné, s prijatím základných dokumentov, tentokrát vrátane volieb orgánov a prezidenta Asociácie.
Podaná bola správa o činnosti a hospodárení za rok 2009, prednesený a schvaľovaný plán aktivít na rok 2010. Za prezidenta Asociácie bol zvolený Martin Boltižiar, taktiež vo výbore sa "objavili" nové mená. Prijatí boli aj dvaja noví členovia Asociácie, ktorí prejavili záujem.
Podrobnejšie informácie v záveroch.


Závery

21. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 12.02.2011
Udalosti:
Rovnako ako 20.stretnutie, tak aj toto sa malo podľa kedysi pravidelného "intervalu" konať na jeseň, avšak zrejme prejdeme na periódu na začiatok roka. Stretnutie sa podľa plánu uskutočnilo ako jednodňové, pracovné.
Prebrané a schválené boli základné dokumenty a správy, M.Boltižiar predniesol strategické tézy IRF do roku 2013. Prijatí boli aj traja noví členovia Asociácie, o vyradenie z členstva požiadal dlhoročný člen Vlado Balaška z CHKO Štiavnické vrchy.

[správa o činnosti] [finančná správa] [členská základňa a platenie členského] [uznesenia]


22. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 03.03.2012
Udalosti:
Stretnutie sa podľa plánu uskutočnilo ako jednodňové, pracovné. V zmysle programu boli prerokované - Správa o činnosti, Správa o hospodárení a Správa revíznej komisie. Odsúhlasené boli rozpočet a plán práce na rok 2012, ako aj postup voči dlžníkom členského. Valné zhromaždenie poverilo výbor vypracovaním a odoslaním listu GR ŠOP SR s požiadavkami a námetmi na zlepšenie činnosti strážcov.
Na stretnutí sa zúčastnil aj kandidát na poslanca do NR SR v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách a doterajší člen ýboru NR SR pre životné prostredie, p. Fecko, ktorý prisľúbil pomoc pri riešení problémov strážcov.

[správa o činnosti] [finančná správa] [členská základňa a platenie členského] [uznesenia]


23. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska
Miesto: Banská Bystrica
Termín: 09.03.2013
Udalosti:
Hoci podľa názoru viacerých zúčastnených by bolo žiadúce obnoviť tradíciu viacdňových (nielen) pracovných stretnutí, tak aj toto valné zhromaždenie sa podľa plánu uskutočnilo ako jednodňové, pracovné. Mali sme možnosť privítať aj hostí - poslanca a predsedu výboru NR SR pre životné prostredie Prf. RNDr. Mikuláša Hubu, riaditeľa S-NAPANT RNDr. Ľuboša Čillaga a kolegov z partnerskej českej Asociácie, vedenú Michalom Ulrychom. V zmysle programu boli prerokované - Správa o činnosti, Správa o hospodárení a Správa revíznej komisie. Odsúhlasené boli rozpočet a plán aktivít na rok 2013, v zmysle stanov boli z členskej základne vylúčení tí, ktorí si dlhodobo neplnili povinnosť platenia členských príspevkov.
V diskusii, do ktorej sa aktívne zapojili aj všetci prítomní hostia, zazneli najmä kritické hlasy na stav v rezorte životného prostredia v kontexte celospoločenskej situácie a najmä na pretrvávajúce problémy dobrovoľných aj profesionálnych strážcov, vyplývajúce zo spoločenského, finančného a materiálneho podhodnotenia.

[správa o činnosti][záznam][finančná správa] [členská základňa a platenie členského][plán aktivít][uznesenia]


24. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska a Valné zhromaždenie ASCHÚS
Miesto:Moštenická Kyslá, NAPANT
Termín: 16.-18.5.2014
Udalosti:
Hlavnou časťou piatkového programu bolo školenie z niektorých častí Trestného zákona. Bolo zamerané na krajnú núdzu a nutnú obranu, kategórie trestných činov, trestnosť konania, trestné činy proti ŽP, útok na verejného činiteľa a trestné činy verejných činiteľov. Školiteľ, príslušník KRPZ B. Bystrica D.Jankovič už počas prezentácie a v následnej diskusii odpovedal na množstvo konkrétnych otázok.
V sobotu pokračovalo školenie témami:
- priestupkový zákon s dôrazom na blokové konanie (ASCHÚS - Harťanský)
- riešenie priestupkov v teréne (ASCHÚS - Harťanský)
- vjazdy motorových vozidiel do chránených území a ich ochranných pásiem a spôsoby riešenia nelegálnych vjazdov (ASCHÚS - Harťanský)
- ochrana mimolesnej zelene (ASCHÚS - Škorvánková, Harťanský)
V priebehu dňa bola teoretická časť stretnutia prerušená krátkou exkurziou na NKP Kalište a praktickou "ukážkou" osadenia náučných panelov. V blízkosti Chaty Slovenka sme umiestnili panel o medveďoch a informačnú tabuľu územia európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry.
Vo večerných hodinách sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie strážcov, vrátane voľby výboru a prezidenta ASCHÚS.
Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 31 strážcov, z toho 18 profesionálnych - zamestnancov ŠOP SR (P) a 13 členov stráže prírody (D)
  Podľa jednotlivých celkov územnej pôsobnosti:
  NAPANT - 3 P + 1 D
  NP Slov. raj - 3 P
  CHKO Kysuce - 1 D
  CHKO Poľana - 1 P + 1 D
  CHKO Cerová vrchovina - 1 P + 1 D
  CHKO Ponitrie - 1 P + 1 D
  CHKO Biele Karpaty - 1 P + 5 D
  CHKO Štiavnické vrchy - 2 P
  NP Malá Fatra - 2 P
  NP Muránska planina - 1 P + 1 D
  CHKO Malé Karpaty - 1 P + 2 D
  CHKO Strážovské vrchy - 2 P
a 1 hosťka z českej Asociácie - Iva Němečková

[správa o činnosti][záznam][finančná správa] [členská základňa a platenie členského][plán aktivít][uznesenia]


25. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska - školenie
Miesto:Inovecká chata, Považský Inovec (úz.pôsobnosť CHKO Biele Karpaty)
Termín: 10.-12.10.2014
Udalosti:
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 52 profesionálnych a dobrovoľných strážcov. Konkrétne 27 profesionálnych strážcov a 25 členov stráže prírody z nasledovných VCHÚ: TANAP, NAPANT, NP Slovenský raj, NP Muránska planina, PIENAP, NP Poloniny, CHKO Biele Karpaty, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Malé Karpaty a CHKO Vihorlat.
Na školení sa nezúčastnili strážcovia z NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, NP Slovenský kras, CHKO Záhorie, CHKO Dunajské luhy, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Latorica.
Na školení boli preberané témy podľa programu z:
- poskytnutia prvej predlekárskej pomoci v prírodnom prostredí - tému prednášala lektorka Záchrannej a dopravnej zdravotnej služby Bratislava PhDr. Trajteľová
- z legislatívy týkajúcej sa vjazdov motorových vozidiel do chránených území - tému prednášal Mgr. Harťanský (NAPANT)
- zo spôsobov riešenia nelegálnych vjazdov motorových vozidiel do chránených území - tému prednášali Mgr. Harťanský (NAPANT) a p. Pekara (CHKO Kysuce)
- koordinácie činnosti členov stráže prírody - tému prednášal Mgr. Harťanský (NAPANT)
Počas školenia strážcovia predniesli množstvo námetov a pripomienok týkajúcich sa výkonu strážnej služby a jej zlepšenia.
Všetky námety a pripomienky strážcov ASCHÚS spracuje a vyhodnotí. Na ich základe navrhne ŠOP SR niektoré možnosti ako odstrániť najzávažnejšie nedostatky vo výkone strážnej služby, tak aby bol výkon strážnej služby čo najefektívnejší a kvalitný.
Súčasťou školenia bola aj terénna exkurzia do PR Považský Inovec a PP Selecké kamenné more. Exkurziu viedli RNDr. Jozef Májsky a strážca CHKO Biele Karpaty p. Báťka.
Na základe poznatkov z prístupu strážcov na školení ako aj počas terénnej exkurzie je možné konštatovať, že strážcovia ŠOP SR a členovia stráže prírody majú záujem absolvovať obdobné školenia a zdokonaľovať sa v znalosti legislatívy a v praktickom výkone strážnej služby. Pokračovanie v organizovaní školení preto ASCHÚS odporúča.
Po skončení školenia sa konalo zasadnutie Výboru ASCHÚS.

[správa zo zasadnutia Výboru ASCHÚS]26. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska a Valné zhromaždenie ASCHÚS
Miesto:Čingov, NP Slovenský Raj
Termín: 17.-19.4.2015
Udalosti:
Nosnou časťou stretnutia bolo školenie zorganizované v spolupráci ŠOP SR a ASCHÚS. Zúčastnilo sa ho 56 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR, z toho 38 zamestnancov ŠOP SR a 18 členov stráže prírody z 20 organizačných jednotiek. Na školení sa nezúčastnili strážcovia z NP Veľká Fatra, CHKO Dunajské luhy, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Latorica.
Na školení boli preberané témy podľa programu z:
     - Taktiky výkonu služobného zákroku strážcu - tému prednášali a názorné ukážky použitia donucovacích prostriedkov predviedli lektori z KRPZ B. Bystrica, OPP npor. Šulek a npráp. Mikula
     - Legislatívy trestného práva a oprávnení stráže prírody a kriminalistického minima - tému prednášal mjr. Mgr. Píši z KRPZ B. Bystrica, OPP
     - Z ochrany drevín a podmienok povoľovania ich výrubov - tému prednášal Mgr. Harťanský NAPANT
     - Psychologického posúdenia osoby páchateľa protiprávneho konania a predchádzania vzniku rizikových situácií pri riešení protiprávneho konania strážcami - tému prednášal Mgr. Bc. Ondrej Kubík, PhD. - kriminálny psychológ, Slovenský inštitút aplikovanej psychológie.
Súčasťou školenia bola aj terénna exkurzia do NP Slovenský raj podľa individuálneho výberu a časť strážcov sa zúčastnilo pri čistení NPR Prielom Hornádu od odpadu.
V sobotňajších večerných hodinách prebehlo Valné zhromaždenie ASCHÚS, za prítomnosti zahraničných hostí z Českej republiky (CHKO Moravský kras) a Maďarska (NP Aggtelek).

[správa o činnosti][záznam][finančná správa] [členská základňa a platenie členského][plán aktivít][uznesenia]


27. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska - školenie
Miesto:rekreačné zariadenie Záruby (CHKO Malé Karpaty)
Termín: 23.-25.10.2015
Udalosti:
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 53 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR.
Na školení boli preberané témy podľa programu z:
- Legislatívy trestného práva - tému prednášal plk. Ing. Mário Kern z úradu kriminálnej polície Prezídia policajného zboru Bratislava
- Riešenie zistených porušení platných predpisov na úseku OPaK - tému prednášal Mgr. Harťanský NAPANT
- Vedenie exkurzie a environmentálna výchova - Ing. Miriam Balciarová NP Malá Fatra
- Súčasťou školenia bolo preverenie vedomostí strážcov formou testu.
Počas školenia strážcovia predniesli množstvo námetov a pripomienok týkajúcich sa výkonu strážnej služby a jej zlepšenia.

[správa zo školenia]

28. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska - školenie
Miesto:Huty (TANAP)
Termín: 13.-15.5.2016
Udalosti:
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 60 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR, konkrétne 34 zamestnancov ŠOP SR a 23 členov SP. Nezúčastnili sa strážcovia z NP Slovenský kras, CHKO Dunajské luy a CHKO Latorica. Ako hostia sa prezentovali 3 kolegovia z ČR (NP Šumava a CHKO Moravský kras).
Na školení boli preberané témy podľa programu z:
- Podmienok legálnosti vjazdov motorových vozidiel do CHÚ a spôsob riešenia nelegálnych vjazdov
- Psychologické posúdenie osoby páchateľa protiprávneho konania a predchádzanie vzniku rizikových situácií
- Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci s praktickým nácvikom
Počas školenia strážcovia predniesli množstvo námetov a pripomienok týkajúcich sa výkonu strážnej služby a jej zlepšenia. Z radov členov SP zaznela kritika niektorých správ VCHÚ na nezáujem o spoluprácu a koordinovanie činnosti SP. Námety a pripomienky si vypočul tiež Mgr. Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody ŠOP SR, ktorý sa zúčastnil večernej diskusie.
V popoludňajších hodinách sa konalo Valné zhromaždenie ASCHÚS.

[správa zo školenia] [plán aktivít na rok 2016] [uznesenia z VZ]

Medzinárodné stretnutie strážcov Slovenskej a Českej republiky
Miesto:Kohútka (Beskydy)
Termín: 13.-16.10.2016
Udalosti:
Stretnutie strážcov Slovenskej a Českej republiky s medzinárodnou účasťou     Stretnutia sa zúčastnilo 34 profesionálnych a dobrovoľných strážcov zo Slovenska, 22 z Česka, 5 z Maďarska, 2 z Poľska, 2 z Rakúska, 4 z Rumunska, 1 z Nemecka, 6 z Ruska, ako aj 2 zástupcovia Medzinárodnej rangerskej asociácie (IRF) Roger Cole a Florin Halastauan.
Viac o priebehu stretnutia v rubrike aktivity.
Kolegovia z CHKO Moravský kras uverejnili správu zo stretnutia na svojom webe.


30. stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP, valné zhromaždenie ASCHÚS
Miesto:Podlesok (NP Slovenský raj)
Termín: 26.-28.5.2017
Udalosti:
V dňoch 26.5. až 28.5.2017 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie a školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody. Miestom konania tentokrát bolo zariadenie Turistický raj v lokalite Podlesok.
Školenie organizovali Asociácia strážcov chránených území Slovenska a Štátna ochrana prírody SR. Zúčastnilo sa ho 51 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR.
V sobotu podvečer, po ukončení školenia sa konalo 28. Valné zhromaždenie ASCHÚS, na ktorom Asociácia do svojich radov prijala 5 nových členov.

[správa o školení] [aktivity] [uznesenia] [vzor splnomocnenia]

31. stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP
Miesto: Slaná voda (CHKO Horná Orava)
Termín: 20.-22.10.2017
Udalosti:
Pravidelné stretnutie a školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody.
Zúčastnilo sa ho 69 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR.
V sobotu súčasťou školenia boli dve terénne exkurzie do CHKO Horná Orava.

[vyhodnotenie školenia]

32. stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP
Miesto: Drieňok, Teplý vrch (CHKO Cerová vrchovina)
Termín: 20.-22.4.2018
Udalosti:
Pravidelné stretnutie a školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody bolo doplnené 30. Valným zhromaždením ASCHÚS s voľbou výboru na ďalšie 3-ročné volebné obdobie.
Zúčastnilo sa ho 65 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR.
V sobotu súčasťou školenia bola terénna exkurzia do NPR Šomoška.

[vyhodnotenie školenia] [uznesenia] [plán aktivít]

33. stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP
Miesto: Tajov, Hotel Lesák (Kremnické vrchy, v územnej pôsobnosti CHKO Poľana)
Termín: 16.-18.11.2018
Udalosti:
Zúčastnilo sa ho 39 strážcov ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR a 34 dobrovoľných strážcov. Hlavnými preberanýmitémami boli: Environmentálna kriminalita (problematika vykladania otrávených návnad a vjazdy motorových vozidiel, prednášala E.Struhárová z PPZ), Školenie k praxi v projekte Veľké šelmy 2 (prednášali V.Antal a D.Baláž zo ŠOP SR).
V sobotu súčasťou školenia bola terénna exkurzia na hrebeň Kremnických vrchov do lokality Skalka, ktorá bola spojená s praktickým výkonm monitoringu v rámci projektu ŠF Veľké šelmy 2.

[vyhodnotenie školenia]

34. stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP, valné zhromaždenie ASCHÚS
Miesto: Vernár, Suchá (NP Slovenský raj)
Termín: 12.-14.4.2019
Udalosti:
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR a Asociácia strážcov chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 63 profesionálnych a dobrovoľných strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR. Konkrétne 33 profesionálnych strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR a 30 členov stráže prírody.
V piatok večer po školeniach prebehla tradičná ranger párty spojená s tombolou. V sobotu súčasťou školenia bola terénna exkurzia na kótu Predná hoľa a do Mokrej doliny. Počas oboch peších exkurzií, bola preberaná téma o spôsoboch monitoringu veľkých šeliem. Dňa 13.4. sa uskutočnilo tiež 30. valné zhromaždenie ASCHÚS.
[vyhodnotenie školenia] [uznesenia]

 • Novinky

 • Organizácia

 • História

 • Aktivity

 • Spolupráca

 • Spravodaj

 • IRF

 • Kontakty

 • Napíšte nám

 • lang: english