logo

Spolupráca

medzinárodná

profesná
tretí sektor   

V oblasti medzinárodnej spolupráce sú z dlhodobého hľadiska najvýznamnejšie dva momenty - prijatie ASCHÚS za riadneho člena IRF a uzavretie dvojstrannej dohody o spolupráci s "Asociáciou strážcov ČR". Členstvo v IRF sa snaží Asociácia napĺňať nielen formálne a vykazovaním "domácej" činnosti na medzinárodnej scéne, ale tiež aktívnou účasťou na svetových kongresoch.
Napriek finančnej náročnosti sa zástupcovia slovenských strážcov zúčastnili na 1.Svetovom kongrese rangerov (1995, Poľsko) - V.Vančura, Z.Pochop, na druhom (1997) v Kostarike - Z.Pochop, ako aj na treťom (2000) v JAR - K.Škorvánková.
Zástupcu sme mali na 3. európskom tréningovom seminári v Chorvátsku (05/2014), ktorého sa zúťastnil Z. Pochop.

Dohoda o spolupráci uzavretá v r.2000 medzi zástupcami slovenskej a českej Asociácie sa uplatňuje najmä vzájomným hosťovaním na valných zhromaždeniach. V rámci dohodnutého katalógu možností k výmenným pobytom strážcov v rámci SR a ČR, sa žiaľ uskutočnil len jeden pobyt A.Potaša v KRNAPe. V rámci výborov sa konzultujú kroky národných asociácií k zlepšeniu pracovno-právneho postavenia strážcu.

Na základe dobrých dvojstranných vzťahov a nezávislých kontaktov sa podarilo zabezpečiť na viacerých stretnutiach, resp. školeniach zástupcov z iných krajín. Pravidelnými účastníkmi (okrem zástupcov ČR) sú kolegovia z Maďarska, vďaka ktorým sa uskutočnilo 7.stretnutie v CHKO (dnes NP) Slovenský kras aj s exkurziou do NP Aggtelek. Dobrá spolupráca sa prejavila aj v realizácii odbornej exkurzie do NP Aggtelek a Hortobágy v júni 2002.
Vďaka kolegom z našej a poľskej strany Tatier sa ďalšie medzinárodné stretnutie konalo v r.2001 na území TANAP a TPN.
Výnimočným z hľadiska medzinárodnej účasti bolo 10.stretnutie strážcov na Poľane, kde okrem piatich kolegov z Čiech prišli dvaja z Maďarska, po jednom z Anglicka a Rakúska, ako aj traja z Rumunska. Vedúci rangerskej služby z NP Retezat - A.Hebel, Prírodného parku Piatra Craiului - L.Dumbrava a Lesného parku Vanatori-Neamt - S.Hogas. Okrem sprostredkovania ich skúseností prejavili záujem o naše rady pri organizovaní školení strážcov.

Jednotlivo sa členovia Asociácie zúčastnili viacerých medzinárodných podujatí, napr. dvoch členov na akcii k Medzinárodnému roku hôr 2002 vo francúzskom Chambery, 1 člena na Workshop EUROPARC v NP Berchtesgaden (Nemecko) a jedného člena na tréningu rangerov v Petronell (Rakúsko).

Najmä zásluhou a prostredníctvom pracovníkov TANAPu je Asociácia zapojená do Ranger Junior Programu, ktorého camp sa konal v roku 2005 na území Vysokých Tatier.


   Aktuálne

Výmena skúseností medzi pracovníkmi - strážcami jednotlivých organizačných jednotiek ŠOP SR sa uskutočňuje najmä prostredníctvom a na jednotlivých stretnutiach / školeniach organizovaných Asociáciou. V roku 2000 bol zámer výmeny skúseností strážcov vyjadrený v Katalógu výmeny strážcov, jeho praktické naplnenie však bolo v priebehu uplynulých rokov minimálne. Zamestnávateľ podporuje činnosť ASCHÚS tým, že umožní zamestnancom ŠOP SR zúčastňovať sa na podujatiach ASCHÚS (pravidelných valných zhromaždeniach, školeniach a pod.) formou riadnej služobnej cesty. Táto podpora bola o.i. vyjadrená v Dohode o spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS v roku 2001.
V roku 2014 došlo k podpisu obnovenej Dohody, medzi generálnym riaditeľom ŠOP SR Ing. Borošom a prezidentom ASCHÚS Mgr. Harťanským. [znenie Dohody] (2014).

podpis Dohody o spolupráci podpis Dohody o spolupráci
V rámci tretieho sektora sa Asociácia nebráni spolupráci so žiadnymi záujmovými organizáciani a združeniami, najmä v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Napriek niekoľkým kontaktom sa neuskutočnili jednania s Klubom stráže prírody.
V roku 2002 sa členovia ASCHÚS J.Popovics a J.Babic zúčastnili rokovaní na krajských Grémiách 3.sektora v Košiciach a B.Bystrici.

   Na stretnutí Ekofóra v PKO, 16. novembra 2008 prebehli tri hlasovania o prijatí nových členov Ekofóra. Potrebným počtom hlasov bolo schválené členstvo Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHUS), Spoločnosti pre ochranu netopierov (SON) a RPS - Ochrana dravcov na Slovensku.

podrobnejšie k jednotlivým aktivitám - viď články v Spravodaji Slovak Ranger

  • Novinky

  • Organizácia

  • História

  • Aktivity

  • Spolupráca

  • Spravodaj

  • IRF

  • Kontakty

  • Napíšte nám

  • lang: english