logo

Kto je strážca a člen stráže prírody ?

strazca

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených území môžete stretnúť s ľuďmi v uniformách označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody.
Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. Pretože dobre poznajú zverené územie môžu Vám poskytnúť:
- miestopisné informácie, informácie o prírode
a o dôvode potreby jej ochrany
- odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne
športové aktivity
- sprievodcovskú službu
- prvú pomoc a radu pri riešení problémov
Ak teda niečo potrebujete, neváhajte ich osloviť. Radi Vám poskytnú potrebné informácie.

Kto je strážca a člen stráže prírody?

Strážca je zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Jeho povinnosťou je kontrolovať dianie v jeho zverenom území (CHKO, NP). Dozerá na to, aby návštevníci chráneného územia dodržiavali platné predpisy, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochra-nu. Stará sa o značenie chráneného územia. Spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR,  vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach pri ochrane jeho zvereného územia. Jeho veľmi dôležitou prácou je environmentálna výchova a to priamo v teréne, alebo na školách. V rámci tejto výchovy sprevádza exkurzie.
Člen stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi a na environmentálnu výchovu v teréne.
Strážca aj člen stráže prírody sú tí ktorí Vám vždy a všade ochotne poradia, porozprávajú o ochrane prírody a v prípade núdze pomôžu.
Svojou spoluprácou sa snažia zachovať pre Vás a pre Vaše deti jedinečnosť slovenskej prírody.

Strážca a člen stráže prírody sú oprávnení napríklad:
(§75 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

- vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania
- obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, priestupku, alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, zisťovať jej totožnosť a ak nemožno zistiť jej totožnosť predviesť ju na útvar Policajného zboru
- odňať jedinca chráneného druhu, ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zákonom
- odňať inú vec, ak ja dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore s týmto zákonom, alebo použitá na takéto konanie
- použiť donucovacie prostriedky (obušok, putá, slzotvorné prostriedky, hmaty chvaty údery a kopy sebaobrany, služobný pes)
- zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu, alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto zákonom
- ukladať a vyberať za priestupky pokuty v blokovom konaní
- nosiť zbraň ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitné predpisu a túto zbraň použiť
a) v prípade krajnej núdze a v nutnej obrane
b) pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie osôb alebo chránených živočíchov
c) pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar PZ SR
d) pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziacemu jemu, alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom
e) pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je oprávnený predviesť na útvar PZ SR
- pred predvedením osoby na útvar PZ SR presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená a zbraň jej odobrať

Strážca a člen stráže prírody sú o.i. povinní :
(§ 77 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

- vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe
- nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať služobným preukazom
- oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom

Ako ich spoznáte?

sop   odznak

Strážca aj člen stráže prírody majú oblečenú uniformu zelenej farby. Na ľavom rukáve uniformy nosí strážca logo chráneného územia.
Člen stráže prírody má okrem loga chráneného územia na uniforme aj nápis STRÁŽ PRÍRODY. Okrem uniformy sa preukazujú služobným odznakom, ktorý majú viditeľne umiestnený na uniforme a na požiadanie služoným preukazom. Preukaz ale nesmie vydať z ruky a nie je povinný oznámiť svoje meno.

Leták

Asociácia strážcov chránených území pripravila informačný leták, v ktorom nájdete práve tieto informácie. Ak máte záujem si ho vytlačiť, stiahnite si ho vo formáte PDF.

  • Novinky

  • Organizácia

  • História

  • Aktivity

  • Spolupráca

  • Spravodaj

  • IRF

  • Kontakty

  • Napíšte nám

  • lang: english