logo

ASCHÚS

[ako sa stať členom][prehľad členskej základne /aktualizované]

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) je dobrovoľným združením profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody a dobrovoľných členov stráže prírody. Úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti praktickej ochrany prírody a krajiny, mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany prírody a pod.

ASCHÚS je riadnym členom Medzinárodnej federácie strážcov (International Ranger Federation -IRF)

Poslaním asociácie je spájať terénnych pracovníkov ochrany prírody, umožniť ich stretávanie s výmenou informácií a skúseností, skvalitniť prácu svojich členov pri výkone povolania a sústavne prispievať k odbornému rastu. Výchovnou a osvetovou činnosťou vplývať na zlepšovanie ekologického povedomia obyvateľstva SR. Realizovať projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a rozvoj členskej základne organizácie.

Členom asociácie sa môže stať profesionálny pracovník štátnej ochrany prírody a dobrovoľný člen stráže prírody. Členom sa môžu stať aj organizácie, spolky a skupiny, ktoré podporujú rozvoj a činnosť asociácie.

Poslanie, ciele, orgány, štruktúru a ďalšie náležitosti organizácie sú zadefinované v Stanovách. Aktuálne znenie bolo schválené MV SR 16.11.2015 a je v ňom zapracovaná zmena kontaktných údajov, ako aj povinnosť členov dodržiavať etický kódex strážcu.

zmeny stanov schválené valným zhromaždením - viď závery z jednotlivých stretnutí

* stanovy ASCHÚS (pôvodné plné znenie)


V zmysle stanov orgánmi Asociácie sú:
- valné zhromaždenie členov - koná sa minimálne raz ročne; prehľad jednotlivých stretnutí a základných materiálov je v "Kronike"
- výbor asociácie - je päťčlenný a schádza sa podľa potreby, minimálne 4x do roka; kontakty na členov výboru
- dozorná rada

Ako sa stať členom Asociácie ?
Pri splnení podmienok daných stanovami organizácie vyplniť prihlášku a poslať ju na adresu ASCHÚS...

  • Novinky

  • Organizácia

  • História

  • Aktivity

  • Spolupráca

  • Spravodaj

  • IRF

  • Kontakty

  • Napíšte nám

  • lang: english